หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 


ว่าที่ พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา


นายมนตรี คงพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
 
 


นายศิริวัฒน์ เพลงสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวพจมาลย์ สุระมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางเกษณี ถาวร
นิติกรชำนาญการ


นางสาวศรณ์ฉัตร เพลงสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสถิตคุณ ไร่นุ่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวนิภาพร อุตมะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายฤทธิ์นที ปรีเปรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ