หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมนตรี คงพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
โทร : 096-675-1245
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศิริวัฒน์ เพลงสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-860-6475


นางจารุณี เมธานุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-058-9992


วีระพล เทพคำอ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-604-9530


นางนิดาพร ธนกรพิบูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-193-5396


นางพิณรัฐ พลูน้อย
ผู้อำนายกองสาธารณสุขฯ
โทร : 088-547-1611


นางสุจิรัตน์ วงศ์พญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 093-137-5671