หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ. 2561-2564 [ 3 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง เห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติ [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปี 59-61 [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การให้บริการและการใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 12 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 50  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)     2      3      4