หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุ [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)