หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4] 18 พ.ย. 2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594 18 พ.ย. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593 18 พ.ย. 2563
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590 17 พ.ย. 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] 17 พ.ย. 2563
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582 17 พ.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574 17 พ.ย. 2563
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560 17 พ.ย. 2563
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3559 17 พ.ย. 2563
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6850 17 พ.ย. 2563
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3578 17 พ.ย. 2563
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3580 17 พ.ย. 2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3551 17 พ.ย. 2563
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6891 17 พ.ย. 2563
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออก กสว. มท 0810.2/ว3573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3576 17 พ.ย. 2563
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 966
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-4692
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 4,941,948 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10