หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 

 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยนายจำนง อินฟูลำ ประธานสภาฯ ได้เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ  
 

วันอังคารที่ 8  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   เวลา  09.30 น.  สภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยนายจำนง อินฟูลำ ประธานสภาฯ ได้เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่2  ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554) ข้อ 33  
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด   (ตามสำเนาหนังสืออำเภอแม่ระมาด ที่ ตก 0023.11/1900 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) สำนักปลัดฯ
- ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายธีรวัฒน์  เอี้ยงหมี เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
3.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) สำนักปลัดฯ
- คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา จำนวน 3 คน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายจำนง  อินฟูลำ นายสุคำ อุดทา และนายเข็มทอง ฟั่นเขียว เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา
- คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายอำนวย  ทิวงษา นางพารี  คำปึง และนายไพสนฑ์ แสนอ่อน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
3.3 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จะเรา (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) กองสาธารณสุขฯ
- คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสังเวียน อินทรักษ์ และนางจรรยา วงอำนาจ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จะเรา
3.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 2 คน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางภัคคีนี กันทิยะ และนางสังเวียน อินทรักษ์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนร่มโพธิ์) หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก งบประมาณ 3,997,000.-บาท (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ) กองช่าง
-ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง
3.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจการประปา เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นโครงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปา และโปรแกรมจดหน่วยมาตรน้ำบน Smartphon จำนวน 1 โปรแกรม เป็นเงิน 39,000.-บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27) กิจการประปา กองช่าง
-ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง
3.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร Oraganizational Quarantine สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 จำนวน 40,000.-บาท (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (มาตรา 67 ทวิ, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขฯ)
-ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 16.18 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-585-145
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 7,805,795 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10