หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
 

ด้วยเทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสือสินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันและเวลาราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน ต่อไป หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-585145

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 14.20 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 227 ท่าน