หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
โครงการนิทรรศการทางวิชาการ\"การศึกษาปฐมวัย\" และมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีการศึกษา 2561  
 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา เป็น
      ประธานกล่าวเปิดโครงการนิทรรศการทางวิชาการ\"การศึกษาปฐมวัย\" และมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 คณะกรรมการสถานศึกษา รองปลัดฯ ผู้อำนวย
การกองฯ และคณะผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
       วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อสนองตอบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)-พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ในการประกันคุณภาพภายในต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับช่วงชั้นต่อไปและเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยและก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้นำเสนอผลงานการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน สู่การศึกษาในระดับต่อไป สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 142 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย