หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 


นายกรภัทร์ คำแมน
ประธานสภาเทศบาล
 


นายอนัน นามแสงจันทร์
รองประธานสภาเทศบาล


นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นางอัมพร สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางทิพวรรณ ปัญญาเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายไพสนฑ์ แสนอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสังเวียน อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางอุดม สอนเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางจรรยา วงอำนาจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเข็มทอง ฟั่นเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางภัคคีนี กันทิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางวาสนา โพธิวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุคำ อุดทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2