หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนตรี คงพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาร [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.ป่ามะม่วง ข่าวประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้องฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ยกกระบัตร การเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอย [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.แม่ระมาด สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ยกกระบัตร การซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.วาเล่ย์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ทุ่งหลวง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
 
     
 
 
ขอน้ำ (5 มี.ค. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
เลือกตั้ง (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 49  ตอบ 1  
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ยูเนสโกเปิดรับสมาชิกเครื่อข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 8 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 99 
ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 95 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 101 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 75 
การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
การกำหนดชื่อผู็ใช้งาน Username รหัสผ่าน Password ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ FACEBOOK กอนทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 552 
   
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
       
 


จ้างเหมาจัดทำสือประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๔๔ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกต [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดทำคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างจัดทำคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ๑๕๐ W หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ๑๕๐ W หมู่ที่ ๑,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท. จังหวัดตาก โดยวิ [ 14 ก.ค. 2563 ]

  
 
     
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..................
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 6,667,829 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10