หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
 
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
คำสั่งจังหวัดตาก ที่2378/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.อุ้มผาง ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสถาองค์การบริหารส่ว [ 23 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ทต.แม่ต้าน [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง คณะกรรมการตรวจรับงานถังขยะใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ต [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.พระธาตุผาแดง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ครั้งที่ 2/256 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลท้องฟ้า [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากขอใช้สถานที่เพื่อพบปะประสานงาน [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
     
 
 
ทำงานได้ดีมากครับ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 192  ตอบ 1  
ขอน้ำ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 241  ตอบ 1  
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติในการดำนเนงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 123 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 10/2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
ประกาศกรมควบคมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์ 63-65 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564” [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 216 
ด่วนที่สุด แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
ผลการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก) ในสังกัด [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 370 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65 พิการ สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
   
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
       
 


ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล และเครื่อง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพา [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพา [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพา [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ(รายหัว)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [ 14 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3 [ 14 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย โดย [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  
 
     
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552
 
สายด่วน
นายมนตรี คงพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 096-675-1245
 
E-Service
 
E-Service แบบคำร้อง
ขอน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-585-145
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 8,944,261 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10