หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Ruals
บริการประชาชน
Service
 
เทศบาลตำบล แม่จะเรา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เกษตรกรรมยั่งยืน   พลิกฟื้นเมืองน่าอยู่
ควบคู่การพัฒนาทุกด้าน
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของชุมชน
นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2551
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2548
ตัวแทนนักเรียนจาก ศพด. ทต.แม่จะเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลแม่จะเรา คือข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าว
วัดศรีมณีวัน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
1
2
3
4
5
 
"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อของเทศบาลตำบลแม [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 46 
     
otop
ผลิตภัณฑ์
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์..การแจ้งประชาสัมพันธ์และขอข้อมูล [ 15 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
อบต.ประดาง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 54 
อบต.วังหิน แบบแสดงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ ประชุมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ประจำเดือนมกราคม 256 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม มอบรถเข็นนั่ง พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ให้ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรึม [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง กองช่าง ประสานจากประชาชนขอตัดกิ่งไม้ป้องกันกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าแรงสูง และอาจทำให้เ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
     
 
 
จดทะเบียนพาณิชย์ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 265  ตอบ 1  
ถามเรื่องฉีดวัคซีน (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 317  ตอบ 1  
     
 
วัดศรีมณีวัน
วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 19 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 178 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดตาก [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 305 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ขอหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า พ.ศ.2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
แจ้ง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอวังเจ้า และอำเภอพบพระ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31-40 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ด่วนทีสุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.เพื่่อยกระดับการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ติดตามผลการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หมวดที่ 1 - 4 ในระบบ INFO [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
   
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
       
 


ซื้อทรายหยาบกั้นลำห้วยบรรเทาภัยแล้ง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่จะเรา หมู่ท [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อของขวัญของรางวัลตอบแทนการแสดงของเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมเล่นเกมส์และตอบปัญห [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 8,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กข 4619 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 วัดอภัยคีรี จำนวน 1 เ [ 22 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบลแม่จะเรา หมู่ 5 และ หมู่ 6 โดยวิธีเ [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแ [ 21 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่จะเรา ๑๒ หมู่ที่ [ 14 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไชยนันท์ ๒/๑ หมู่ที่ [ 14 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่จะเรา ๒๙ ,ซอยสารภี [ 9 ธ.ค. 2565 ]

  
 
     
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552
 
สายด่วน
นายมนตรี คงพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 096-675-1245
 
E-Service
 
E-Service แบบคำร้อง
ขอน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-4692
เทศบาลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 โทรศัพท์ : 055-585-145 โทรสาร : 055-585-249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จะเรา
จำนวนผู้เข้าชม 13,248,541 เริ่มนับ 10 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10