หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมการสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประสาน อปท. เข้าร่วมสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.53 [ 10 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 664 
 
ด่วนที่สุด การมอบหมายภารกิจการจัดงานเชิญพระบรมรูปสมเด้จพระนเรศวรมหาราชฯ รา่ยละเอียดแนบท้ายนี้ [ 7 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 735 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีของ อปท. เมือวันที่ 2 กันยายน 2553 [ 6 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 728 
 
วัรายละเอียดการโอนเงินเข้าบํญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 550 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 [ 1 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 544 
 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ วันที่ 6-10 กันยายน 2553 [ 31 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 751 
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรม "หนึ่งใจ...จิตอาสา"ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [ 31 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 701 
 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบํญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท.เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2553  [ 30 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 515 
 
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น. [ 26 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 562 
 
<< หน้าแรก...     969      970      971      972     (973)     974      975      976      977     ....หน้าสุดท้าย >> 1035