หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 ฯลฯ [ 20 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1046 
 
โอนเงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 20 ต.ค. 53 [ 20 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 566 
 
การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. รอบที่ 2 [ 19 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 2186 
 
วิทยุสื่อสาร แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  [ 19 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 648 
 
อบรมความรู้เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในเดือนพฤศจิกายน 2553 [ 19 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 602 
 
โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของ นายก อปท. [ 19 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 604 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 18 ตุลาคม 2553ยายน 2553 [ 18 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 636 
 
สรุปข้อสังการในการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2553 [ 18 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 656 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 [ 18 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1932 
 
<< หน้าแรก...     964      965      966      967     (968)     969      970      971      972     ....หน้าสุดท้าย >> 1035