หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
แจ้งจัดสรรเงินภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 3/2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 239 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 210 
 
การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
แนวทางปฏิบัตืการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User)และรหัสนผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 2 ฉบับ [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
 
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 1023