หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 135 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ 33 RBC-33 [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
ด่วนทีสุด ที่ ตก 0023.3/ว 14531 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระจังหวัด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 99 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 14529 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 14527 การแต่งตั้งคณะกรรกมารประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 30 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว14532 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การประชุมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 29 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 1035