หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๔ [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน ไตรมาสที่ ๔ [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ ๔ [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ไตรมาสที่ ๔ [ 5 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลจุดติดตั้ง Free Wi-Fi [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1023