หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
     เทศบาลตำบลแม่จะเรา ได้รับการยกฐานะจาก สุขาภิบาลแม่จะเราเป็นเทศบาลตำบลแม่จะเรา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระ ราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยให้ มีผลตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ที่ตั้ง สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 279 หมู่ 2 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
   
 
 

 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม
   
   
   
  รวม 2,726 2,827 5,553