"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
 
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  
 

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในช่วงปฐมวัยมีการพัฒนาขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานการปกครองมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสาธารณะนั้น บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปโดยจะประกอบพิธีทางสงฆ์และทำการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2554 เวลา 14.17 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 2256 ท่าน