"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
รายงานด้านเศรษฐกิจและการค้า [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการระดมความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตาก [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.วังเจ้า ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี e-LAAS [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์ก [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสิมเหล็ก [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่จัน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.อุ้มผาง โครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.โมโกร ประชาสัมพันธ์การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
 


การประชุมรายงานการติดตามและประเมินแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะรา [ 20 พ.ย. 2558 ] อ่าน 21 


ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสภากาแฟ [ 20 พ.ย. 2558 ] อ่าน 16 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 171  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 950  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1524  ตอบ 10  
 
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งรองปลัดฯ 6 ว่าง (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 85  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ศูนย์รวมรถรับจ้าง 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ ตาก (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้่าย) พนักงานเทศบาลสายบริหาร (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก สอบถามตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ที่ไหนว่างรับโอนค่ะ (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ปรับระดับ 5 ไป 6 กรณี เปลี่ยนสายงาน (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 160211  ตอบ 2720
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 2003  ตอบ 15
อบต.น้ำรึม เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้ว (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 473  ตอบ 3
อบต.วังประจบ สอบถามตำแหน่งค่ะ (21 พ.ย. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.วังประจบ เว็บไซต์ อบต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 3
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรั [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 83 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
การขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 65 
ด่วนมาก การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 87 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1006 
กฎกระทรวง ฉบัยที่ ๖๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แ [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
เรื่อง ขอเลื่อนโครงการ "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิฐานราก เสริมสุขภาวะ [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
เรื่อง แจ้งฉายาและกำหนดเวลาในการอุปสมบท โครงการอุปสมบทหมู่ฯ [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information Sysiem : SIS) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบ [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
   
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552