"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่ว [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบประกาศสอบราคา [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบกิจการสภาok [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคาok [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพok [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบโอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน เรียบร้อย [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.พระธาตุ ทดสอบระบบข่าวกิจกรรม [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด ร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง ประกาศแผนชุมชนเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 673  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1342  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1858  ตอบ 10  
 
อบต.พระธาตุ เว็บไซต์ อบต.พระธาตุ จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.แม่อุสุ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ประดาง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ประดาง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.โมโกร หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/61 วันที่ 26 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 169 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 16 มกราคม 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
แจ้งข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกาาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญร่วมตรวจสอบคุณวุฒิการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ของจังหวัดตาก [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 260 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 287 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาาีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน๙) [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ด่วนที่สุด ตัวชี้วัดประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนมาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๑ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
   
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0263  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552