"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน อัตร [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม 1567 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ตื่น นายก อบต.แม่ตื่น พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรถแมคโคที่ทำโครงการจัดซื้อมา [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้พิการรายใหม่ ประจำ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ป [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
 


วันปิยมหาราช ประจำปี 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ] อ่าน 39 


การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ [ 13 ต.ค. 2557 ] อ่าน 39 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 719  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1301  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 211  ตอบ 0  
 
อบต.พระธาตุผาแดง งานลอยกระทง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 3856  ตอบ 27
อบต.วังจันทร์ อบต.ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 3 บ้างค่ะ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 3432  ตอบ 34
ทต.แม่ตาว น้ำท่วม (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 3
อบต.วาเล่ย์ แจ้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก นักบริหารงานคลัง ๖ ในตากที่ไหนว่างบ้าง (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณี [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
แบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนอาคารประกอบในระบบ SIS [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
(แก้ไข)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขอ [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
ด่วนที่สุด แบบรายงานกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อโค [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งใ [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
   
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552