"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร เทศบาลนครไทย จังหวัดพิ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.พะวอ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแ [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จัน โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่จะเรา โครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว ร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานสงกรานต์ปี 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่จะเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริการสินค้า "บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวั [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์จัดประชุมประชาคมตำบลวังจันทร์ วันที่ 17 เมษายน 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กุ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ นำโดย ว่าที่ร้อยโท เ [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.เชียงทอง โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลเชียงทอง ว [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 


โครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" [ 20 เม.ย. 2558 ] อ่าน 6 


งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 เม.ย. 2558 ] อ่าน 22 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 80  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 827  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1422  ตอบ 10  
 
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม นักบริหารสาธารณสุข (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 1
ทต.บ้านตาก รับออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารครับ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนรับโอนย้าย (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๕ , ๕๖ [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณี [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
สำรวจความต้องการจัดอบรมโครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 149 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 87 
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นเอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 65 
   
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552