"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.2560-2562 [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.2560-2564 [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.แม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ส่วนการศึกษาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ตื่น คณะช่างจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการรับฟังความคืบหน้าก่อสร้างสะพานแม่ตื่่น บริเ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.พบพระ มอบบ้านให้กับ แม่หลวงคำน้อย แสนคำลือ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 32 
ทต.พบพระ ประชุมประจำสัปดาห์ วันที่ 14 มีนาคม 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.พบพระ ประชุมเพื่อรับรองข้อมูลการพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพบพระ [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
ทต.พบพระ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ 6 ราย [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
ทต.พบพระ ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
อบต.แม่กุ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับ [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 33 
ทต.พบพระ ประชุม หารือการจัดการขยะ [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
 


กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 30 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 39 


การประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ [ 17 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 52 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 413  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1180  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1689  ตอบ 10  
 
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.น้ำรึม รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 1 ตำแหน่ง (21 ก.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.วังประจบ ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ สำหรับ อบต. (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (12 ก.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (12 ก.ค. 2559)    อ่าน 262  ตอบ 2
อบต.มหาวัน สมัครครู (8 ก.ค. 2559)    อ่าน 346  ตอบ 3
ทต.แม่จัน ติดต่อ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 330  ตอบ 4
อบต.น้ำรึม แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.แม่หละ แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมแสดงความคิดเห็นการออกประกาศกำหนดความลึ (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยขององค์ก [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแ [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 118 
ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 96 
ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกในระบบสารสนเทศ [ 13 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลแล [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 92 
ขอเชิญประชุมการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานอบต.และโรงเรียนในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้น [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
   
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552