"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งให้ดำรงตำแ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชี [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
สถ.จ.ตาก ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 2 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ตื่น อบต.แม่ตืนจัดโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกกาแฟในพื้นที่ว่าง ให้กับสมาชิกผู้นำชุมชน ตำ [ 2 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ช่องแคบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่ว [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ช่องแคบ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จะเรา โครงการสืบสานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก รายงานการติดตามการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.วังหิน จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยข้างเรือนจำ) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด DIA ๐.๖๐ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วาเล่ย์ งานของดีเมืองพบพระ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วาเล่ย์ โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเล่ย์นำนักเรียนทัศนศึกษา [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
 


โครงการสืบสานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ] อ่าน 9 


กิจกรรมปั่นจักรยาน Car Free Day “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 28 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 687  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1277  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 185  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 174  ตอบ 5
อบต.มหาวัน เว็บไซต์ อบต.มหาวัน จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2557)    อ่าน 127  ตอบ 1
ทต.แม่จัน เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (27 ก.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (18 ก.ย. 2557)    อ่าน 1281  ตอบ 13
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9208  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 687  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 2 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับส [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 131 
รวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของค์กรปกครองส่วนท้อ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [ 2 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 130 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 129 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 163 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน [ 26 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
   
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ผลการดำเนินงานเงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1751  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1750  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1587  [ 1 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว22  [ 1 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1721  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1702 [คู่มือการรายงานฯ (สถจ.)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)] [แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น]  [ 1 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online กค. มท 0803/ว1732  [ 30 ก.ย. 2557 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1731  [ 30 ก.ย. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552