"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเ [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำ [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหิน โครงการ อบต.วังหิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ออกระงับเหตุฟไหม้ ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน โครงการ อบต.วังหิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน โครงการ อบต.วังหิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน โครงการ อบต.วังหิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน โครงการ อบต.วังหิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน เข้าร่วมกิจกรรม หยุดเผาป่า No Burn [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 45 


โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ] อ่าน 43 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 506  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1244  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1755  ตอบ 10  
 
อบต.เชียงทอง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 18684  ตอบ 159
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.แม่ระมาด เจ้าของพื้นที่ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 237  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1147  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 409  ตอบ 1
อบต.แม่กุ สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 1
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
แจ้งเปิดระบบ e-Report ข้อมูลถนนและประปา ครั้งที่ 3 (นส.ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023./ว [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 5 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ ค [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 13 
ด่วนที่สุด แนวทางการกำหนดในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริการจัดการเพื่อการวางแผนแ [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเ [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 30 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ก.อบต [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.) [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
ด่วนที่สุด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำเสนอผลการดำเนินง [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 59 
รายงานการประชุม อปท. ครั้งที่ 1/2559 [ 19 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 71 
[ 19 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดก [ 16 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 44 
   
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552