"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเ [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้วัสดุก่อสร้าง หมู่5 บ้านถ้ำเสื [ 24 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลอุ้มผาง จัดระหว่างวันที่ 16 - 20 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.อุ้มผาง ด้วยดาบตำรวจสมพร บุญคง นายกเทศบาลตำบลอุ้มผาง พร้อมรองนายกเทศมนตรีได้ร่วม เข้าร่ว [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมมะ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่ตาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว พนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.วังหิน มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการพื้นที่ตำบลวังหิน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.วังหิน ให้การสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกนำรถบรรทุก 6 ล้อ ของ อบต.วังหิน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.วังหิน ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหอพัก [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.วังหิน ขอขอบคุณบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด มหาชน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหิน มอบที่รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2560 ] อ่าน 20 


โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ] อ่าน 21 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 497  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1237  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1749  ตอบ 10  
 
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก กองคลัง รับโอน(ย้าย)พนักงาน (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (18 ม.ค. 2560)    อ่าน 195  ตอบ 1
อบต.นาโบสถ์ ขอตัวอย่างโครงการ อบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (16 ม.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม อยากได้แผนที่ภาษี อบต ครับ (14 ม.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่กุ สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (13 ม.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต. ตาก ที่ใดรับโอนย้ายบ้างค่ะ (4 ม.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องใช้สำนักงาน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 มกราคม 2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
โครงการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 67 
เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 78 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียนจักรพรรติมาลา [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 75 
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 124 
เชิญประชุมอนุกรรมการตรวจสอบกลั้นกรองฯ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 66 
การจัดสรรอัตราบุคลากรสนนับสนุนการสอนฯ [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 76 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/510-584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว5  [ 23 ม.ค. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว3 [ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2]  [ 23 ม.ค. 2560 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว145  [ 23 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว146  [ 23 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552