"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปี 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.วังหิน ประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน สำรวจเส้นทางคมนาคม ถนน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และความต้องการของประชาชนชาวตำบลวัง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน ประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหิน สำรวจเส้นทางคมนาคม ถนน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และความต้องการของประชาชนชาวตำบลวัง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านแม่ละเมา [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศโครงการก่อสร้าง [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 




     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 544  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1264  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1773  ตอบ 10  
 
อบต.น้ำรึม กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (21 พ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ติดต่อไม่ได้ (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด มีปัญหาน้ำไม่ไหลบ่อยค่ะ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.มหาวัน  (((++แชร์เฉลย++)))แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร องค์ก (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 93  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.มหาวัน รบกวนสอบถาม (16 เม.ย. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 51  ตอบ 0
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเครื่องมือและวิธีการประเมิน [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 83 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานข้อมูลตลาดสดในความรับผิดชอบ [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาดสด  [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 71 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 123 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
การประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 96 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 204 
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังของ อบต. วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังของเทศบาล วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 56 
ด่วนทีสุด ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 66 
กำหนดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 94 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 124 
   
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กพส. มท 0810.5/ว1010  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1012 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 พ.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1007  [ 22 พ.ค. 2560 ]
ขอจัดส่งชุดหนังสือ ดูดาว...เล่านิทาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1005  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1000 [ข้อมูลเลขบัตร] [รายชื่อตัดตายรายจังหวัด] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การจัดงานแถลงผลงานวิชาการ ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 19 พ.ค. 2560 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1002  [ 19 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว996  [ 18 พ.ค. 2560 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะใน 5 ด้าน และกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว992  [ 18 พ.ค. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว995  [ 18 พ.ค. 2560 ]
       
 
 



 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552