"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเ [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้ง [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 35 
อบต.แม่ตื่น นายกอบต.แม่ตื่นเข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่ [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.แม่ระมาด พสกนิกรชาวอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก รวมพลังแห่งความภักดี แปรอักษรเลขเก้า แสดงความอาลัย [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 43 
อบต.พระธาตุผาแดง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องพระบังคล อาคารเรียนรร. [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 31 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 41 
อบต.แม่ระมาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 31 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ขอประกาศการกำหนดราคากลาง [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 30 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
 


โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 61 


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 83 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 473  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1220  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1733  ตอบ 10  
 
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 5617  ตอบ 38
อบต.แม่ตื่น ที่พัก อาหาร (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 173305  ตอบ 2724
อบต.น้ำรึม น้ำท่วมชุมชนข้างอบต. (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่า (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหาร (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่านผ่าน (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กร [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งมติกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชียวชาญ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 132 
ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 238 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 ธันวาคม 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 80 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครอง [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด เกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 112 
เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
   
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552