"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบา [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ส [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่ [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 108 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.มหาวัน โครงการแห่เทียนพรรษา [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า หมู่ที่ 7 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ออกเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มหาวัน โครงการสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 9 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า หมู่ที่ 10 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน โครงการประเพณีบวงสรวงงานเจ้าพ่อพะวอ หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวประจำปี [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 73 
อบต.ช่องแคบ โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน [ 8 ก.ค. 2557 ] อ่าน 72 


ร่วมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 60 
     
 
สงสัยมั้กมาก (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1302  ตอบ 2  
อยากเข้าทำงาน ทีวีเทศบาลจังเลยครับ (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1659  ตอบ 18  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 0  
 
อบต.แม่ตื่น ขอติดต่อท่านหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ ประกาศกรมทางหลวง (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8785  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2815  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 1
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนมาก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 145 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 260 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรป [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ป [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552