"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.256 [ 8 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเ [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.แม่จะเรา โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันท [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า กิจกรรม โรงเรียผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า ประกาศ สภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัย [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่หละ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ประกาศโครงการก่อสร้างหลังสนามคาเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กตำบลแม่ตาว ตามแบบแปลนก [ 24 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ขอเอกสารเพิ่มเติมเบิกเงินของ NT [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 ม. [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่2 [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 520  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1253  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1760  ตอบ 10  
 
อบต.วาเล่ย์ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ประดาง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 377  ตอบ 3
อบต.แม่สลิด  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.แม่จัน สถิติจำนวนประชากร (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายนิติกร (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนทีสุด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ด่วนที่สุด โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ีดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถูประสงค์ของรายการที่ได้รับ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเงิินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนการและขั้นตอนกา [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแ [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย รูปแบบหน้าที่และอำนาจ ครั้งที่ ๖ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 68 
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 231 
รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลสุงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552