"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.2560-2562 [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.2560-2564 [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 3 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.แม่หละ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ กิจกรรมการเดิน-ปั่นปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมใจถวายพ่อแผ่นดิน [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาวัน กิจกรรมการเดินรณรงคืต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง โครงการเด็กเยาชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22-2 [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ป [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.วาเล่ย์ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ฉลองสิริราชสมบับติครบรอบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเ [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่กุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
 


การประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ [ 17 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 18 


โครงการวันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีการศึกษา 2559 [ 17 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 30 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 401  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1160  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1676  ตอบ 10  
 
อบต.ช่องแคบ แจ้งมาเก็ยขยะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ มีเปิดสอบ รับสมัครพนักงานไหมคะ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ภาษีป้าย (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ขยะล้น (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ สอบถามการจดทะเบียนพานิชย์ (22 มิ.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 690  ตอบ 7
อบต.พระธาตุผาแดง  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสุขภาพจิต (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (17 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2525  ตอบ 21
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
เชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี 2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
ด่วนที่สุด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 110 
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 175 
ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลัง [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 50 
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัด [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
เผยแพร่ "วีดีทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
   
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3616  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0806/ว33  [ 23 มิ.ย. 2559 ]
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก (VGT) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1227  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 มิ.ย. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552