"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ขออนุมัตินำประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วน [ 18 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง เห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ปร [ 18 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.เชียงทอง คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ร่วมพิธีว [ 23 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังจันทร์ กิจกรรมวันปิยมหาราช23 ตุลาคม2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ออกหน่วยให้บริการในการยื่นแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [ 22 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศกำหนดการยื่นแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเงินสงเคราะห์ [ 22 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้องฟ้า ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ [ 22 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้องฟ้า ร่วมโครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านฉลอม [ 22 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องไปและร้องเรี [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.รวมไทยพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว กฎกระทรวงเครื่องแบบท้องถิ่น-ปี-2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 614  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1303  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1815  ตอบ 10  
 
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 177928  ตอบ 2725
สถ.จ.ตาก พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 1388  ตอบ 12
ทต.แม่จัน หาสถานที่รับบริจาคสิ่งของ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 401  ตอบ 8
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 230  ตอบ 1
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 215  ตอบ 3
ทต.แม่กลอง ทดสอบระบบ (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.แม่กลอง เว็บไซต์ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.โมโกร เว็บไซต์ อบต.โมโกร อำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2560)    อ่าน 191  ตอบ 2
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรเงินภาาีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) รุ่นที่ 4 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินลูกจ้างศูนย์ข้อมูลการซื้อหรือการจ้าง [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การซักซ้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุยเดช บรมนาถบพิตร [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลสุนัขและแมว [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
ด่วนที่สุด กำหนดประชุมกลั่นกรองโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
ด่วนทีสุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด ศึกษาดูงานนิทรรศการ ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ ณ สวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาปฐมวัย [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 53 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็ฯ ตามโครงการติดตามประเมินผลฯ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 186 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 62 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 66 
   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552