"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
แสดงความยินดีกับนักเรียนผดุงปัญญา [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ขอความอนุเคราห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหาม [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 12 
โครงการฝึกอบรมเชิงฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
สถ.จ.ตาก โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ั [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก โครงการ " ห้องเรียนทดลองวิทย์ " [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก เปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาส [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน "วันดื่มนมโรงเรียนโลก" ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สามหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อ [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กุ โครงการก่อนสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วง หมู่ที่10 บ้านโกช่วย [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านปูเต้อ หมู่ที่4 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559 - 2561 [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 6 


กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 6 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 108  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 861  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1451  ตอบ 10  
 
ทต.แม่ระมาด ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก รายงานการประชุม กทจ. ตาก จะลงที่ไหนคะ ? แล้ววันไหน ? (29 มิ.ย. 2558)    อ่าน 629  ตอบ 1
ทต.พบพระ สอบถามข้อมูล (24 มิ.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนบุคลากร (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.มหาวัน ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่กุ ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.พะวอ ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
สรุป มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 184 
รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตลาดนัดชุมชน [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 2 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2558 [ 1 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 30 มิถุนายน 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 132 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท ปร [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 91 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. ปีการศึกษา 2557 [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 72 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานคู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 69 
แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึก [ 30 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552