"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต [ 6 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
รายงานด้านเศรษฐกิจและการค้า [ 17 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
แผนการออกหน่วยรับบริการโลหิตเคลื่นที่โรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ ประชุมพนักงาน,ข้าราชการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.พบพระ กองสวัสดิการสังคม เปิดกล่องรับบริจาคโครงการหนึ่งบาทของท่านช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.พบพระ นายกเทศมนตรีตำบลพบพระและคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาศั [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.พบพระ รองปลัดฯ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ รองปลัดฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.พบพระ คณะผู้บริหาร ตรวจงานก่อสร้างท่อระบายน้ำชุมชนที่ 3 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.พบพระ ประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 


การประชุมผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและพัฒนาระบ [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 11 


ประมวลภาพกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงอำลา [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 13 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 160  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 929  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1512  ตอบ 10  
 
สถ.จ.ตาก รับโอน ย้าย นวก. กง .บช. อบต.วังโมกข์ (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2558)    อ่าน 10903  ตอบ 48
อบต.มหาวัน เว็บไซต์ อบต.มหาวัน จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 437  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (6 ต.ค. 2558)    อ่าน 158878  ตอบ 2713
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามข้อมูลวัด ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบท่าน (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.แม่จัน สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 115  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ ------------- (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ย้ายสับเปลี่ยน (25 ก.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.วังหิน รับพนังงานเพิ่ม (24 ก.ย. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักง [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 676 
ร่างระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
เเชิญประชุม [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
เชิญประชุมชี้เเจงโครงการโบนัส ปี 2559 [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
เชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครีั้งที่ 10/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 ตุลาคม 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 115 
ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 141 
   
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552