"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.วังเจ้า สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ (19 ธันวาคม 2557) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (19 ธันวาคม 2557) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาติดตั้งไม้กั้นเข้า-ออก ระบบไฟฟ้า (ครั้งที่ ๒) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ประดาง โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2558 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์สู่ชุมชน (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ตื่น ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฎหมายฯ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มหาวัน ผู้บริหาร/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 12 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา และประชุมพิจารณา [ 17 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 16 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 754  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1337  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 250  ตอบ 0  
 
อบต.ประดาง  เว็บไซต์ อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง นำโครงการมาเสนอค่ะ (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.วังหิน รบกวนประชาสัมพันธ์ ขอให้งดการเผาขยะ ม.4 และ ม.3 วังหิน (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 2
อบต.แม่ท้อ เว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3991  ตอบ 29
ทต.บ้านตาก สอบถามกรอบอัตรากำลัง (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 159  ตอบ 4
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 1
อบต.วังหิน ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา (4 ธ.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 1
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ [ 19 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่า [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 140 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 380 
การฝึกอบรมโครงการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในระบบออนไลน์ [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
การกำหนดราคาเครื่องใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำป [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552