"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งให้ดำรงตำแ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชี [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแ [ 4 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.แม่ตื่น [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ปี 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ตื่น อบต.แม่ตื่นจัดโครงการพัฒนาสตรีและพัฒนาความเข้มแข็งในครอบครัว [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาประกอบพิธีศพ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ตื่น อบต.แม่ตื่นจัดโครงการพัฒนา [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จะเรา ประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดตาก [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน กิจกรรม “วันอนุรักษ์พลังงาน” และสรุปผลการใช้พลังงานในพื้นที่ตำบลวังหิน [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
 


ประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดตาก [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 2 


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 2 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 654  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1258  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 180  ตอบ 0  
 
อบต.น้ำรึม เทิดทูนสถาบัน (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 654  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา ด่วน (ไม่มีค่าใช้จ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 175 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้น [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 1 
การตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิกา [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 118 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ตั [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 กันยายน 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 140 
ขอความร่วมมือตรวจรับผลไม้ปลายทาง ของ จ.สงขลา [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
   
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552