"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.แม่ตาว โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด (แฟ้มภาพ)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ระมาด ร่วมรับฟังการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอา [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.วังเจ้า " โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า " การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำในซอยวังปร [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง การประชุม รายงานผลการปฎิบัติงาน..กองทุนสวัสดิการขุมชนเทศบาลตำบลอุ้มผาง ประจำปี25 [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่หละ งานซ่อมไฟฟ้าถนน หมู่ 1 บ้านแม่หละ [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่หละ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า [ 27 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
 


กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำเดือนกันยายน [ 19 ก.ย. 2559 ] อ่าน 24 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว [ 19 ก.ย. 2559 ] อ่าน 16 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 447  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1201  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1712  ตอบ 10  
 
ทต.แม่จะเรา ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 447  ตอบ 2
อบต.นาโบสถ์ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 6483  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 2674  ตอบ 24
สถ.จ.ตาก กำหนดแผนปฏิบัติ ผู้ขึ้นบัญชีเทศบาลบาลเมืองตาก (15 ก.ย. 2559)    อ่าน 695  ตอบ 1
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (14 ก.ย. 2559)    อ่าน 66  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก กำหนดแผนปฏิบัติ ผู้ขึ้นบัญชีเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 3ล (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 685  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งค่ะ (13 ก.ย. 2559)    อ่าน 308  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ศูนย์ประสานงานบัญชีตาก (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 1111  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก อบต.หรือ เทศบาลไหนรับโอนย้ายบ้างค่ะ (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 100  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (6 ก.ย. 2559)    อ่าน 18390  ตอบ 158
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ด่วนที่สุด เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้ง [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
เรื่อง การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบีญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในร [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 64 
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
การรับรองมาตราฐานสถานประกอบการด้านอาหาร [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 39 
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มคร [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 37 
   
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1924  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/11972-12047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1930 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2559 ]
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/66  [ 26 ก.ย. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552