"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดป่าชุมชนดีเด่น จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๘ [ 19 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๓๐๕/๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแม [ 18 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่จะเรา โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลแม่จะเรา [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จัดสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก ทต.พบพระสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ตำบลด่ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประป [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่หละ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 4 
 


โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลแม่จะเรา [ 27 ก.พ. 2558 ] อ่าน 9 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึก [ 16 ก.พ. 2558 ] อ่าน 36 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 792  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1379  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 292  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 124  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 212  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ชำระหนี้เงิน * * * ้ด้วยค่ะ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำไมไม่จัดกีฬา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข6 (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 252  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 6223  ตอบ 12
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 1
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 41 
(ฉบับจริง)การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เง [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 88 
สำรวจข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขอ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 59 
สำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนแต่ไม่สา [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 91 
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน ประ [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 173 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 27 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 64 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 27 ก.พ.58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 62 
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษี [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 เป็นการเฉพาะรา [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ๑๐๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรร [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 17 
   
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552