"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 11 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 17 
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 9 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ (ดีเ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.นาโบสถ์ โครงการศูนย์สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ นายอำเภอวังเจ้ามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชราชการ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่หละ ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่หละ ฝึกอบรมวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จะเรา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองตา [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 


ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ [ 19 ส.ค. 2559 ] อ่าน 16 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 19 ส.ค. 2559 ] อ่าน 11 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 429  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1192  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1701  ตอบ 10  
 
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประดาง /ฝากด้วยนะครับ 08 (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การกำหนดสำนักงานเทศบาล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นนำนักงานในพื้น [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไป [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
ด่วนที่สุด เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 255 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 98 
เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประม [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
   
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552