"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลแม่จะเรา พ.ศ.256 [ 24 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 6 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
     
หมูเส้นปรุงรส
  
 
 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ) หมู [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้า สภ.วังประจบ)หมุ่ที่ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัยวังประจบ) หมุ่ที่ 1 บ้านวัง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายสุบรรณ ศรีฑุฒธา)หมู่ที่ 14 บ้า [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด)หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ุคุ้ม 6 ต่อคุ้ม 8 )หมู่ที่่ 12 บ้านสะพา [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) หมู่ที่ 11 ทรั [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ้อยหวาน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 584  ตอบ 2  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1284  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1795  ตอบ 10  
 
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 326  ตอบ 5
อบต.ขะเนจื้อ หน้าเว็บสวยจัง (9 ส.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 325  ตอบ 3
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 1093  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง ประชาสัมพันธ์การขาย (3 ส.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 191  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ การทำงานของผู้บริหาร (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (19 ก.ค. 2560)    อ่าน 3200  ตอบ 27
อบต.เชียงทอง ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
     
 
 

วัดศรีมณีวัน
 

วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
จัดทำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว ในการสืบสวนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 158 
ด่วนทีสุด การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 68 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงลุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 95 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเขื้อเอชไอวี (HIV)/เอดส์ [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552