"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งให้ดำรงตำแ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองปลาไห [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการแผ่น [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ตากออก การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ตากออก ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริการส่วนตำบลตากออก ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จะเรา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำรึม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันแกลลอน หม [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 52 
สถ.จ.ตาก ทต.สามเงาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 


การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ [ 13 ต.ค. 2557 ] อ่าน 25 


กิจกรรมสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลแม่จะเรา [ 8 ต.ค. 2557 ] อ่าน 33 
     
 
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 708  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1294  ตอบ 10  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 204  ตอบ 0  
 
ทต.ทุ่งหลวง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องนับธนบัตร เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ ฟรีค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่ (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.มหาวัน งานลอยกระทง (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.มหาวัน สนามฟุตบอลไม่มีไฟฟ้า (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือไม่ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.มหาวัน ที่ไหนรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้างคับ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า นำเสนอชุดนางงาม เพื่อใช้ประกวดนางนพมาศครับ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 20602  ตอบ 36
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนมาก การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
แจ้งเว็บเพจรวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติฯ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไปฯตามยุทธศาสตร [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชัพในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
ติดตามการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
   
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552