"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบา [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ส [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่ [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยวังน้ำเย็น 1 [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนริมคลอง [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.วังเจ้า โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยวังเกาะฤาษีบริเวณหน้าบ้านนางภิรมย์ คงเจริญ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังประดิษฐ์ผลต่อจากเดิม ชุมชนรวมพลังวังเจ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเภา แสงมณี ต่อจากเดิม ชุมชนวังเจ้ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในชุมชน [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก ปิดประกาศและเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ณ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.รวมไทยพัฒนา อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมงานบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน [ 8 ก.ค. 2557 ] อ่าน 68 


ร่วมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 56 
     
 
สงสัยมั้กมาก (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1300  ตอบ 2  
อยากเข้าทำงาน ทีวีเทศบาลจังเลยครับ (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1658  ตอบ 18  
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท. (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 125  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8754  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2806  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 78  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง สมัครงานบริษัท แน่นอนว่ารายรับของคุณจะไม่เหมือนเดิม * * * กต่อไป (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 131  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การออม การลงทุน และภาระตัวไหนเยอะสุดมากแค่ไหนในการเลือกสมัครงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 152  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 0
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ขอควาทร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ด่วนที่่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่ [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 155 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรป [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ป [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
   
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
       
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552