"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 
 
เทศบาลนครแม่สอด ประสงค์จะรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานก [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาช [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 122 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 175 
     

หมูเส้นปรุงรส
 
 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การประชุมประชาคมชุมชนตำบลเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีทุ่งกระเชาะเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ การสนับสนุนสวนสุขภาพบ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.รวมไทยพัฒนา [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.รวมไทยพัฒนา รดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่หละ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียด [ 29 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ] อ่าน 12 


ประมวลภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 28 เม.ย. 2559 ] อ่าน 14 
     
 
ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 385  ตอบ 1  
เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 1144  ตอบ 2  
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1655  ตอบ 10  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย จพง.ธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 969  ตอบ 4
อบต.แม่ตื่น คนแม่ตื่นรักสงบ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 140  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนิติกร ด่วนที่สุด (พิษณุโลก) (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ สอบถามคะ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 588  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 168089  ตอบ 2721
อบต.น้ำรึม การเปิดรับสมัครงานที่ไม่โปร่งใส (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 140  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1018  ตอบ 5
     
 
 


  วัดศรีมณีวัน


  วัดสิทธาวาส
  
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยแล้ง [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 112 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 159 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช [ 22 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 127 
ด่วนที่สุด การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 216 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (เงินเดือน [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 276 
ด่วนที่สุด การสำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.(นส.จว.ตก. ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 274 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร [ 7 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 184 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 478 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
       
 
  
 
 
  ท่านอยากให้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การบริการประชาชน
  ถนน หนทาง
  การสื่อสาร
 


เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ค. 2552