"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน Car Free Day “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 26 


ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา