"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ปี๒๕๕๘ [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 4 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา