"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลแม่จะเรา [ 8 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา