"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 45 


การอวยพรปีใหม่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2558 [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา