"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 โครงการแจกเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 18 


โครงการกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปี 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี