"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี