"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 พิธีเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิคนักลงทุนระดับตำบลแม่จะเรา (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 10 


การประชุมการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ตำบลแม่จะเรา) ครั้งที่ 2/255 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี