"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


ประมวลภาพการประชุมโครงการ EMS MEMBER CLUB การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี