"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 โครงการประชาคมแผนชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี