"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 พิธีรดน้ำดำหัว นายอำเภอแม่ระมาด [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 17 


พิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา