"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ของอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 20 


ประชุมเพื่อประเมินผลโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ฯพร้อมนำเสนอผลงานการพัฒน [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา