"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 13 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จะเรา และประชุมพิจารณา [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา