"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 กิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 36 


ประมวลภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 45 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี