"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 


ร่วมเดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา