"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวัย แข็งแรง สดใส ใส่ใจดูแล [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 8 


โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประม [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 11 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา