"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 
 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบปร [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 26 


ประมวลภาพการสาธิตรถระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้อัจฉริยะ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
     
 
 


นายบุญส่ง บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรี
 


นายสีทน ปงรังสี
รองนายกเทศมนตรี


นายหัสดิน สถานันท์
รองนายกเทศมนตรี
 


นายบุญปั๋น ปั๋นกัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายจำนง อินฟูลำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา